دریافت(تحقیق بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در یک بانک)

مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی, تحقیق در مورد مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی, دانلود تحقیق مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی, دانلود رایگان تحقیق مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی, پروژه مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی, مق,,,تحقیق بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در یک بانک|35016806|cma35012586|
هم اکنون فایل با موضوع تحقیق بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در یک بانک آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مشخصات فایل:

قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 223


بخشی از متن تحقیق:

پیشگفتار:

بودجه ريزي عملياتي نوعي سيستم برنامه ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي كه بر
رابطه بودجه هزينه شده و نتايج مورد انتظار تاكيد مي ورزد. در چارچوب بودجه
ريزي عملياتي، بخش هاي مختلف اداري براساس استانداردهاي مشخصي تحت عنوان
شاخص هاي عملكرد، پاسخگو هستند و مديران در تعيين بهترين شيوه نيل به
نتايج، از اختيار عمل بيشتري برخوردارند. از طرف ديگر در چارچوب چنين شيوه
اي مشاركت سياستگذاران، مديران و حتي شهروندان در اغلب برنامه هاي راهبردي،
اولويت هاي هزينه اي و ارزيابي عملكرد، صورت مي گيرد. شناسايي ارتباط ميان
برنامه‌ريزي راهبردي و تخصيص منابع، با توجه به افق هاي بلند مدت، از
اهداف ديگر بودجه ريزي عملياتي تلقي مي شود.


انديشه اي كه در وراي بودجه ريزي عملياتي قراردارد اين است كه اگر
سياستگذاران، تصميمات مالي را به گونه اي عيني و بر مبناي كارآيي و اثربخشي
استوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم


مي توانند درباره عملكرد دولت قضاوت روشنتري داشته باشند. در واقع بودجه
ريزي عملياتي، با مرتبط ساختن تصميمات بودجه اي و عملكرد دولت، پاسخگويي
دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقويت كند.


بطور كلي فرآيند بودجه ريزي عملياتي در پي پاسخگويي به اين پرسش هاست،
جايگاه كنوني ما كجاست؟ مي خواهيم كجا باشيم؟ چگونه بايد به اين اهداف
برسيم؟ چگونه بايد پيشرفت خود را بسنجيم؟


بودجه ريزي عملياتي از ديرباز در زمره پيشنهادات اصلاحي در كشورهاي توسعه
يافته و در حال توسعه بوده و در ايران نیز ايده عملياتي كردن بودجه در
سالهاي اخير اولين بار در بند ب تبصره 23 قانون بودجه 1381 كل كشور
مطرح شد براساس اين بند:


معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي كشور (موظف شده بود) در راستاي اصلاح
نظام بودجه نويسي نسبت به عملياتي كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و
هزينه ها براي سال 1382 براي تمام دستگاههاي اجرايي و شركتها و سازمانهايي
كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است عمل نموده و
توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را براساس نياز دستگاهها و فعاليتهايي كه
صورت مي گيرد انجام دهد. اين موضوع عيناً در بند ر تبصره 1
قانون بودجه سال 1382 و بند ز تبصره 1 قانون بودجه 1383 تكرار شد.


با وجود اين تعاريف همچنان اجراي بودجه ريزي عملياتي همچنان با ابهامات
فراواني همراه بوده است. اين تحقيق سعي‌ مي‌نمايد تا موانع و مشكلات پياده
سازي بودجه ريزي عملياتي در بانکهای سپه استان یزد بعنوان يكي از دستگاههاي
اجرايي سهيم در بودجه كل كشور را بررسي و همچنين راه حلهايي براي رفع
مشكلات و تسهيل پياده سازي بودجه ريزي عملياتي در اين سازمان و ساير
سازمانهاي دولتي مشابه ارائه نمايد.

اين
تحقيق از پنج فصل تشكيل شده است. فصل اول مربوط به كليات تحقيق كه در اين
فصل مسئله تحقيق، فرضيه‌ها، جامعه آماري، محدوديتهاي تحقيق و ... ارائه شده
است. فصل دوم مربوط به پيشينه تحقيق كه اين فصل به سه بخش مجزا تقسيم شده
است. بخش اول بودجه‌بندي و روشهاي بودجه‌بندي، بخش دوم عوامل مؤثر بر
پياده‌سازي بودجه‌ريزي عملياتي و بخش سوم مربوط به سابقه كشورها در زمينه
بودجه‌ريزي است. فصل سوم مربوط به روش تحقيق كه روش آزمون فرضيه‌ها در اين
فصل به تفسير ارائه گرديده است. فصل چهارم تجزيه و تحليل فرضيه‌هاي تحقيق،
كه هر كدام از فرضيه‌ها به تفكيك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. و فصل
پنجم نتيجه‌گيري و پيشنهادات مربوط به تحقيق كه پيشنهادات تحقيق را به سه
دسته پيشنهادات مربوط به نتيجه، پيشنهادات براي تحقيقات آتي و پيشنهادات
كاربردي تقسيم‌ نموده‌ايم.

فصل اول
کليات تحقيق

-مقدمه
استفاده
از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی
عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و
نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی
روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می‌کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی
عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه‌حلهایی را برای رفع
این مشکلات ارائه دهیم ...

چکیده

با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام
بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در
عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو
گرديده‌اند. این تحقیق سعی مي‌نمايد در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و
تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی
نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت
پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه
نمايد. داده‌هاي اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان
بانک توزیع شده، جمع‌آوري گرديده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات
از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتايج
اين پژوهش نشان مي‌دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی
عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی
عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و
عامل محیطی است توجه نمود.


فهرست مطالب
عنوان
پيشگفتار
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
1-2. بیان مسئله
1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق
1-4.اهداف تحقیق
1-5.فرضیه های تحقیق
1-6.متغیرهای تحقیق
1-7.روش تحقیق
1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق
1-9.جامعه آماری و نمونه گیری
1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها
1-11.قلمرو تحقیق
1-12.تعاریف عملیاتی
1-13.محدودیتهای تحقیق
1-14.جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
فصل دوم:پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی
2-2-1-تعاریف بودجه
2-2-2-مقاصد بودجه بندی
2-2-3-وظایف بودجه بندی
2-2-4-روشهای بودجه بندی
2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی
2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی
2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی
2-3. عوامل بودجه بندی
2-3-1-عوامل محیطی
2-3-2-عوامل فنی-فرایندی
2-3-3-عوامل انسانی
2-4.مبانی نظری بودجه عملياتي
2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی
2-4-2-چرا بودجه عملیاتی
2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی
2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی
2-4-4-1-کانادا
2-4-4-2-انگلیس
2-4-4-3-امريكا
2-4-4-4-ايرلند
2-4-4-5 هلند
2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی
2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال
2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا
2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج
2-5 نتايج و جمع‌بندي

فصل سوم: روش تحقیق
3-1.مقدمه
3-2.روش تحقیق
3-3.اهداف تحقیق
3-4.فرضیه های تحقیق
3-5.متغیرهای تحقیق
3-6.جامعه آماری
3-7. نمونه‌گيري
3-8.روش گردآوری اطلاعات
3-9.روایی
3-10.پایایی
3-11- روش آزمون فرضیه ها
3-12 خلاصه و جمع‌بندي
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه
4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی
4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول
4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم
4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم
4-7 نتیجه فصل 5
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1.نتیجه گیری کلی
5-2.پیشنهادها

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1 : مزايا و معايب سيستم بودجه‌بندي عملياتي و سنتي
جدول 2-2 : مطالعات انجام شده در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي در ايران
جدول 2-3 : مطالعات انجام شده در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي در خارج
جدول 3-1 : جامعه آماري و حجم نمونه آماري
جدول 4-1 : سابقه كار كاركنان بانك سپه استان يزد
جدول 4-2 : مدرك تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد
جدول 4-3 : رشته تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد
جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي اول
جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي اول
جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي دوم
جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي دوم
جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي سوم
جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي سوم
جدول 4-10 : اولويت بندي عامل انساني بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن
جدول 4-11 : اولويت بندي عامل فني‌وفرآيندي بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن
جدول 4-12 : اولويت بندي عامل محيطي بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن
جدول 4-13 : رابطه بين رشته، تحصيلات و تجربه با عوامل مديريتي
جدول 4-14: نتايج مربوط به فرضيه‌ها

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1: سوابق كاري كاركنان بانك سپه استان يزد
نمودار4-2: تحصيلات كاركنان بانك سپه استان يزد
نمودار4-3: رشته تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد


مطالب دیگر:
🔑مقاله بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری در دختران دانشجو🔑مقاله بررسی تأثیر و تبعات بازارهای الكترونیكی🔑مقاله بررسی تاریخ مطبوعات در اراك از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی🔑پاورپوینت بافت های فرسوده وتاریخی قزوین🔑مقاله بررسی تاریخچه مسجد جامع بروجرد🔑مقاله بررسی تأملی كوتاه در رابطه فرهنگ و تكنولوژی،تكنوپولی🔑مقاله بررسی تای چی (یوگای چینی) یا مدیتیشن پویا🔑مقاله بررسی تبعیض در استخدام و نقش نگرشی تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی🔑مقاله بررسی تبیین نظری مدل نیازمندار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد🔑مقاله بررسی تربیت دینی در نوجوانان🔑مقاله بررسی تكنولوژی طراحی و تولید به كمك كامپیوتر (CADCAM)🔑مقاله بررسی تكنیك های كشتی🔑مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی🔑مقاله بررسی جاسوسی شبكه‌ای🔑مقاله بررسی جامع افت تحصیلی دانش آموزان🔑مقاله بررسی جامع اینترانت🔑مقاله بررسی جامع بورس🔑مقاله بررسی جامع بومیان استرالیا🔑مقاله بررسی جامع بیمه درمان🔑مقاله بررسی جامع تجارت الكترونیك🔑مقاله بررسی جامع تصوف🔑پاورپوینت مطالعات در رابطه با مجتمع بین الحرمین شیراز🔑مقاله بررسی جامع جنگ های صلیبی🔑مقاله بررسی جامع سرطان🔑مقاله بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر